MVO Beleidspagina

Saint-Gobain PAM

Als onderdeel van Saint-Gobain PAM, is Saint-Gobain PAM Nederland leverancier van complete leidingsystemen van nodulair gietijzer voor drinkwater, afvalwater en voor industriële toepassingen in Nederland.
We zetten ons in om ervoor te zorgen dat onze activiteiten, onze medewerkers en onze partners worden betrokken bij het bouwen aan een duurzamere en rechtvaardige wereld.

Onze missie
Saint-Gobain PAM Nederland, uw betrouwbare partner voor zowel standaard as innovatieve oplossingen in circulaire leidingsystemen. 
Onze visie
Pipeline solutions for the future

Met deze toekomstgerichte visie levert ons vakkundige team de meerwaarde voor onze klanten en partners Als Europees producent ontwikkelen en distribueren we duurzame nodulair gietijzeren leidingsystemen voor drinkwater, afvalwater en industrie. Saint-Gobain PAM ambieert een leidinggevende positie in de circulaire economie.

Onze strategie
Saint-Gobain PAM Nederland heeft zijn eigen strategie ontwikkeld op basis van één enkele ambitie:

Met het oog op deze ambitie heeft Saint-Gobain PAM Nederland een portfolio van producten, oplossingen en diensten opgebouwd die de klant het hoogste niveau van ondersteuning garandeert, met als doel te helpen bij het succesvol ontwerpen en construeren en exploiteren van hun projecten in de sectoren drinkwater, riolering en industrie.

Naast het assortiment nodulair gietijzeren oplossingen geproduceerd door ons moederbedrijf Saint-Gobain PAM, hebben we ons product- en serviceaanbod uitgebreid door partnerschappen aan te gaan met belangrijke marktspelers die kwalitatieve en innovatieve oplossingen bieden op de verwachtingen van de Nederlandse watermarkt.
Hiermee spelen we rechtstreeks in op de behoeften van waterbedrijven en aannemers door pre- en aftersalesondersteuning te bieden waarmee we ons kunnen onderscheiden van de concurrentie.
Dit betekent dat ons eerste doel is om onze producten en diensten voorgeschreven te krijgen in de aanbesteding en technische specificaties van het project.

Met de sterke en betrouwbare reputatie, kan nodulair gietijzer hierin gemakkelijk zijn uitstekende mechanische eigenschappen en uitzonderlijke eigenschappen in levenscyclusanalyse naar voren brengen, waardoor het voorop loopt op het gebied van circulariteit voor leidingmateriaal.
Dankzij een unieke en innovatieve techniek voor het beoordelen van de conditie van leidingen, helpen we leidingbeheerders ook om prioriteit te geven aan hun investering en de benodigde middelen toe te wijzen om lekken in leidingen te beperken en daarmee de betrouwbaarheid van hun netwerk te vergroten.

Aannemers ondersteunen we door advies te geven bij het ontwerp van hun project en door hun mensen op locatie te trainen wanneer het project in uitvoering komt. Ons assortiment stelt hen in staat om hun supply chain te optimaliseren door het merendeel van hun leidingmaterialen te betrekken bij één enkele leverancier: SaintGobain PAM Nederland.

Door voortdurend de behoeften van onze klanten te beoordelen en regelmatig ons product- en serviceportfolio te herzien, zorgen we ervoor dat we consequent relevant voor hen zijn en hen het juiste serviceniveau bieden om hun projecten met succes af te kunnen ronden.

Omdat water wordt gezien als 'het blauwe goud', wordt het steeds meer beschouwd als de kern van onze zorg als we kijken naar de strijd tegen klimaatverandering wereldwijd. Wij - Saint-Gobain PAM Nederland - zijn er trots op om onze Nederlandse klanten te ondersteunen om water als waardevolle hulpbron behouden met onze betrouwbare en milieuvriendelijke oplossingen.

Scope MVO
Het in-, verkopen en leveren van, alsmede het adviseren over complete oplossingen voor leidingnetwerken, geschikt voor alle soorten van watertransport, waterverwerking of waterbehandeling.
MVO kernthema's en doelen
Voor PAM Nederland is het van belang om de kernthema’s te koppelen aan de Sustainaible Development Goals van de Verenigde Naties omdat op deze manier een verband gelegd wordt tussen de MVO prestatieladder en het MVO beleid van de groep Saint-Gobain. Waar van toepassing is het MVO beleid van de groep SaintGobain immers ook het MVO beleid van Saint-Gobain PAM Nederland. Dat betekent dat het beleid van de groep Saint-Gobain waar van toepassing vertaald wordt naar voor Saint-Gobain PAM Nederland realistische en doelen en acties. Voor ons relevante kernthema’s zijn behoorlijk bestuur, goed werkgeverschap en eerlijk zaken doen.

De koppeling tussen de MVO thema’s en de kernthema’s binnen Saint-Gobain en daarom Saint-Gobain PAM Nederland is als volgt;

De kernthema’s en indicatoren uit de MVO prestatieladder die voor ons relevant zijn, worden gekoppeld aan SDG 3, 5, 8, 10 en 16.

We conformeren ons aan het Saint-Gobain beleid zoals opgenomen het Saint-Gobain Universal Registration Document 2020.
Hieronder vindt u onze doelen en bijbehorende beleidsdocumenten. Het beleid wordt ons van uit Saint-Gobain voorgesteld en is door Saint-Gobain PAM Nederland overgenomen wat middels de vastlegging in dit document wordt bevestigt.
Onze lokale acties zijn opgenomen in de MVO-actielijst welke in het EHS-MVO overleg wordt opgevolgd.
Behoorlijk bestuur 

Onze basisprincipes voor handelen en gedrag zijn hierin bepalend. De basisprincipes voor gedrag: Managers en medewerkers van de Groep Saint-Gobain delen met elkaar de volgende fundamentele waarden:

- professionele betrokkenheid,
- respect voor de medemens,
- integriteit,
- loyaliteit
- solidariteit

De basisprincipes voor handelen:

Met het definiëren van basisprincipes voor handelen beoogt de Groep Saint-Gobain richting te geven aan de activiteiten die haar managers en medewerkers, waar ook ter wereld, verrichten in het kader van hun werk. Deze basisprincipes voor handelen dragen bij aan het realiseren van een verantwoorde, duurzame ontwikkeling, zoals bepaald in de langetermijnstrategie van de Groep.

- respect voor wet- en regelgeving
- respect voor milieu
- respect voor een gezonde en veilige werkomgeving
- respect voor de rechten van werknemers

Een Professional Alert System is in plaats om alle medewerkers de mogelijkheid te geven melding te maken van misdrijven en/of schending van wet en regelgeving en de basisprincipes voor handelen en gedrag.

Gezondheid en veiligheid

Veiligheid van ons allen is onze eerste en belangrijkste prioriteit.
Binnen SaintGobain PAM Nederland is een EHS-MVO team aangesteld om het beleid en de daaruit volgende acties uit te voeren en op te volgen.
De basis hiervoor is het EHS Charter en onze EHS Policy.

Veilig werken is volledig geïntegreerd in ons dagelijks handelen.
We houden zogenaamde SMAT-inspecties en hebben een uitgebreide registratie van bijnaongelukken en ongelukken welke worden gebruikt om het gesprek met elkaar aan te gaan over veiligheid en verbeteringen voor veilig handelen.

ONZE ACTIES
Zorgen voor gezondheid en veiligheid voor:

• Alle medewerkers
• Alle mensen die op onze sites aanwezig zijn: onze medewerkers, uitzendkrachten, onderaannemers.
• Onze klanten en gebruikers van onze producten en oplossingen
• Onze leveranciers
• Omwonenden

ONZE TOOLS

• EHS Policy, EHS charter
• SMAT
• EHS-checklist

ONZE INDICATOREN

• Nul ongevallen of beroepsziekten
• Aantal uitgevoerde SMAT’s per jaar

 

Circulaire economie
Saint-Gobain PAM Nederland ambieert een leidinggevende positie in de circulaire economie.

Met onze nodulair gietijzeren leidingsystemen leveren wij een oplossing die 100 jaar meegaat. Deze levensduur is uniek en heeft een positief effect op de CO2 footprint van een leidingsysteem.
Daarnaast is nodulair gietijzer oneindig recyclebaar. Al eeuwenlang worden metalen ingezameld en hergebruikt.

Schroot is zelfs een belangrijke grondstof. De inzameling van schroot vindt bovendien lokaal plaats.
Schroothandelaren krijgen hun oud ijzer aangeleverd van particulieren en bedrijven.
Na het verwerken van de metalen zal het ijzer weer verkocht worden aan de verwerkende industrie en worden deze metalen als nieuwe grondstof gebruikt.

Het mooie van dit systeem is dat het inzamelen en verwerken niet gebonden is aan producenten. Oud ijzer van auto’s kan net zo goed worden ingeleverd en verwerkt als een nodulair gietijzeren buis.
Ook Saint-Gobain PAM NL levert oud ijzer in bij de lokale schroothandelaar.

ONZE ACTIES

• Promoten van onze circulaire leidingsystemen bij onze stakeholders

ONZE TOOLS

Sustainable Resource Management Policy
• Grondstofpaspoort i.s.m. NL waterleidingbedrijven om circulair inkopen bij onze klanten te bevorderen.

ONZE INDICATOREN

• Reductie van 5% van restafval

Klimaatverandering
De effecten van klimaatverandering zijn overal om ons heen zichtbaar. We leveren een circulair leidingsysteem echter daar houdt onze bijdrage niet op.
Ook voor SaintGobain PAM Nederland is het prioriteit om CO2-uitstoot zoveel mogelijk te verminderen.

ONZE ACTIES

• Deelname aan het actieplan van Saint-Gobain Benelux met als doel CO2 neutraal te zijn in 2050.

ONZE TOOLS

• Beleid ten aanzien van energie en klimaat (Energy, Atmospheric Emissions and Climate Policy).
• Environmetal Product Declaration

ONZE INDICATOR

• CO2 neutraal tegen 2050

 

Bedrijfsethiek / eerlijk zaken doen
We zijn ons ervan bewust dat onze beslissingen en acties gevolgen hebben voor de samenleving.
Onze normen en waarden, uitgedrukt in onze Gedrags- en Handelingsrichtlijnen zijn ontworpen om onze medewerkers en partners te helpen om verantwoordelijke beslissingen te nemen.

ONZE ACTIES

• Uitdragen van en een voorbeeld zijn m.b.t. de Gedrags- en Handelingsrichtlijnen bij onze stakeholders
• Naleving van wet- en regelgeving is voor ons een vanzelfsprekendheid die we moeten borgen.
• Verantwoorde keuzes die we maken i.r.t. onze supply chain moeten we borgen en uitbouwen.
• Luisteren naar onze stakeholders

ONZE TOOLS

• Beleid en actieplannen: het compliance programma m.b.t. mededingingsrecht en anti-corruptie (Anti Corruption Policy en Ins and outs of competition law), onze Human rights policy en het Purchasing en Suppliers Charter.
• E-learning training: Adhere, Comply, Act, Responsible Purchasing
• Professioneel waarschuwingssysteem (Professional Alert System)

ONZE INDICATOREN

• Train 100% van de nieuwe managers volgens de Adhere, Comply en Act programma's tijdens hun eerste jaar bij Saint-Gobain.
• Percentage van onze leveranciers (buiten de groep Saint-Gobain en > 150k€) dat het Suppliers charter heeft ondertekend.

 

Betrokkenheid van onze medewerkers en diversiteit

Betrokkenheid start bij ons personeelsbeleid. Ons personeelsbeleid biedt een omgeving die bevorderlijk is voor de professionele en persoonlijke groei van de medewerker en zorgt voor een juiste balans tussen werk en privé.
Centraal in onze bedrijfsvoering is klantgericht denken en handelen. Dit denken en handelen is vastgelegd in zogenaamde "Saint-Gobain Attitudes".
Deze zijn geïntegreerd in HR-tools en -procedures, zoals managementrichtlijnen, jaarlijkse evaluaties en 360° assessments, introductieprogramma's voor nieuwe medewerkers, managementtraining en talentmanagement.

De vijf attitudes zijn handelen als een ondernemer, behendig zijn, innoveren, een open en betrokken cultuur opbouwen en de klant centraal stellen (Customer Experience).

Jaarlijks vindt er een medewerkertevredenheidsonderzoek plaats.
De resultaten worden met de medewerkers gedeeld en samen met het management worden deze geëvalueerd en verbeteracties uitgezet.

ONZE ACTIES

• De diversiteit van onze teams verhogen
• Diversiteit promoten
• Gelijke kansen te bevorderen door eerlijke beloningen, kansen op promotie en deelname aan opleidingen/trainingen

ONZE TOOLS

• Training
• Jaarlijkse evaluatie
• Professional Alert System

ONZE INDICATOREN

• Minstens 50% vrouwelijke managers
• Alle medewerkers nemen elk jaar deel aan een opleiding of training
• Percentage medewerkers dat aan het jaarlijkse medewerkertevredenheidsonderzoek deelneemt

CSR dashboard Saint-Gobain PAM Nederland

Overige acties opgenomen in het actieplan. Het actieplan wordt opgevolgd in het EHS-MVO overleg.

 

Samenvatting

In dit document wordt het beleid van Saint-Gobain PAM Nederland met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vastgelegd.
Saint-Gobain PAM Nederland is leverancier van complete leidingsystemen van nodulair gietijzer voor drinkwater, afvalwater en voor industriële toepassingen in Nederland en zet zich in om ervoor te zorgen dat activiteiten, medewerkers en partners worden betrokken bij het bouwen aan een duurzamere en rechtvaardige wereld.

Het beleid wordt in de basis bepaald door de groep Saint-Gobain waar Saint-Gobain PAM Nederland een onderdeel van is.
De bedrijfsstructuur en de verbanden tussen de groep Saint-Gobain, de business unit Saint-Gobain PAM en Saint-Gobain PAM Nederland worden uiteengezet.
Middels dit document wordt uiteengezet welke thema’s uit de MVO-prestatieladder belangrijk zijn voor Saint-Gobain PAM Nederland en op welke manier invulling wordt gegeven aan het beleid.

Relevante thema’s zijn:
• Behoorlijk bestuur
• Goed werkgeverschap
• Eerlijk zaken doen

Certificering op basis van de MVO prestatieladder zal als bevestiging en bewijs dienen.

Voor PAM Nederland is het van belang om de kernthema’s te koppelen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties omdat op deze manier een verband gelegd wordt tussen de MVO prestatieladder en het MVO beleid van de groep Saint-Gobain.
De kernthema’s en indicatoren uit de MVO prestatieladder die voor Saint-Gobain PAM Nederland relevant zijn, worden gekoppeld aan SDG 3, 5, 8, 10 en 16.

Het beleid van Saint-Gobain PAM Nederland wordt behandeld in de thema's ;

• Basisprincipes van Gedrag en Handelen
• Gezondheid en veiligheid
• Circulaire economie
• Klimaatverandering
• Bedrijfsethiek / eerlijk zaken doen
• Betrokkenheid van onze medewerkers en diversiteit

Onze lokale acties zijn opgenomen in de MVO-actielijst welke in het EHS-MVO overleg wordt opgevolgd.

Trede 3 op de MVO Prestatieladder voor Saint-Gobain PAMIn april 2022 heeft Saint-Gobain PAM het MVO Prestatieladder certificaat behaald!De MVO Prestatieladder is een normenkader om gericht aan de slag te gaan met duurzaam ondernemen. Het gaat daarbij met name om Behoorlijk bestuur, People, Planet...

Zie ook

Saint-Gobain PAM maakt deel uit van een duurzame ontwikkelingsbenadering, gedurende de hele levenscyclus van het product. Deze "groene" investering is mogelijk dankzij het belangrijkste gebruikte materiaal: nodulair gietijzer, edel en 100% recycleerbaar tot in het oneindige!